ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 14.15 น. โดย คุณ ณภัค สุขหมอน

ผู้เข้าชม 41 ท่าน