หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 14.57 น. โดย คุณ ณภัค สุขหมอน

ผู้เข้าชม 62 ท่าน