รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
แนวทางการดำเนินการรับสมัคร/บทบาทหน้าที่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา เสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมพู (อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ท่าน) รายละเอียดคุณสมบัติ วันเวลาและสถานที่รับสมัครฯ ตามประกาศฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2561 เวลา 10.42 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 38 ท่าน