โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน กำจัดวัชพืชคลองซำรัง”  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัคร และจิตอาสาต่างๆ ดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน กำจัดวัชพืชคลองซำรัง” ตามโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณคลองซำรัง หมู่ที่ 15 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดูแลแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 13.44 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย