ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 18.59 น. โดย คุณ กิตติมา อำภาผิว

ผู้เข้าชม 35 ท่าน