หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.ชมพู    15 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   13 พ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แจ้งเข้าพื้นที่งานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเผ่าไทย   9 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ กรณีรายใหม่ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2562   8 พ.ย. 2561 6
โอนย้าย/รับสมัคร   รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง   8 พ.ย. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ กำหนดวันและเวลาการตรวจรับงานจ้างประกาศกำหนดวันตรวจงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงจาด เพิ่มเติมระยะที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านรักไทย   6 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   5 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวันและเวลาการออกให้บริการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   4 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   4 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการงานกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ต.ค. 2561 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43