การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61 [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 578 
 
โครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6311 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
 
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6310 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 26 
 
เชิญประชุมการกลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6300 ลว 20 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริมนม โรงเรียนภาคเรียนที่ 2 /2561  [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
 
ซักซ้อมแนวทางการับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี งปม. พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6254 ลว 19 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือจ่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2561) ที่ พล 0023.3/ว6253 ลว 19 พ.ย. 61 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 22 
 
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.35/ว6277 ลว 19 พ.ย. 61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6276 ลว 19พ.ย.61  [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
 
เร่งรัดการรายงานผลการฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ด่วนที่สุด ที่พล0023.4/ว6256 ลว.19 พ.ย.61 [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 75 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 707